16. Prodej pozemků parc. č. 3477/284, 3477/285, 3477/286 v k. ú. Břevnov

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-0359/23
Předkladatel: Prokop Petr, MgA.
Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 20.03.2023

RMČ-0359/23

Prodej pozemků parc. č. 3477/284, 3477/285, 3477/286 v k. ú. Břevnov


Rada městské části

I. Bere na vědomí

- důvodovou zprávu včetně příloh

0

 

II. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 6

schválit prodej pozemků parc. č. 3477/284, ostatní plocha o výměře 268 m2, parc. č. 3477/285, ostatní plocha o výměře 234 m2  a parc. č. 3477/286, ostatní plocha o výměře 136 m2   k. ú. Břevnov společnosti VENTURA, spol. s r.o., IČ: 45795878 za kupní cenu 20.141.022 Kč bez DPH  

0

 

III. Ukládá

předložit ZMČ Praha 6 ke schválení prodej pozemků parc. č. 3477/284, parc. č. 3477/285 a  parc. č.  3477/286 k. ú. Břevnov

Zodpovídá: MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta

Termín plnění: 17.04.2023

0

 

Předkladatel: MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta
Zpracovatel: Ing. Kateřina Leopoldová, referent realizace majetku

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů: +8 -0 z0
16. Prodej pozemků parc. č. 3477/284, 3477/285, 3477/286 v k. ú. Břevnov
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ-0359/23
Předkladatel: Prokop Petr, MgA.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...