5. Zřízení příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace"

5. Zřízení příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ-0165/23
Předkladatel: Šuvarina Vladimír
Městská část Praha 6
Zastupitelstvo městské části
Usnesení
ze dne 18.09.2023

ZMČ-0165 / 23

Zřízení příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace"


Zastupitelstvo městské části

I. Bere na vědomí

 • důvodovou zprávu
 • usnesení č. RMČ-0874/23 ze dne 11.09.2023
 • kvalitativní a kvantitativní analýzu k záměru rozšířit kapacity městské části Praha 6 v oblasti informačních technologií (vč. analýzy přínosů a nákladů) v příloze č. 1 tohoto usnesení
 • plán činnosti "KITT6, příspěvková organizace" v příloze č. 2 tohoto usnesení

 

0

 

II. Zřizuje

příspěvkovou organizaci městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace"

 

0

 

III. Schvaluje

zřizovací listinu příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace" ve znění dle příloh č. 3, 4 a 5 tohoto usnesení

0

 

IV. Jmenuje

členy revizní rady příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace":

- Ing. Miloš Vlach /narozen      /

- Mgr. Marek Baxa /narozen      /

- Bc. Tomáš Kočica /narozen      /

- Ing. Mariana Čapková, MBA /narozena      

- Ing. Mgr. Oldřich Kužílek /narozen      /

-            /narozen      

0

 

V. Ukládá

 1. bezodkladně učinit kroky související se zřízením příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace"

  Zodpovídá: Ing. Jan Holický, MBA, tajemník

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 2. vypsat transparentní výběrové řízení na ředitele "KITT6, příspěvková organizace"

  Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

  Termín plnění: 16.10.2023

  0

 3. předložit RMČ návrh na jmenování ředitele  "KITT6, příspěvková organizace" přičemž tento bude vykonávat tuto funci do doby jmenování ředitele "KITT6, příspěvková organizace" na základě vypsaného výběrového řízení

  Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 4. předložit ZMČ k projednání informaci o všech provedených krocích v souvislosti s "KITT6, příspěvková organizace" na nejbližší jednání

  Zodpovídá: Vladimír Šuvarina, Uvolněný člen ZMČ - pověřenec

  Termín plnění: 13.11.2023

  0

 5. předložit ZMČ k projednání zprávu o činnosti "KITT6, příspěvková organizace" za 1. pololetí 2024

  Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta

  Termín plnění: 30.09.2024

  0

 

VI. Pověřuje

 1. Finanční výbor prováděním kontroly hospodaření s majetkem Městské části Praha 6 svěřeným "KITT6, příspěvková organizace"

  0

 2. Kontrolní výbor provádět kontrolu dodržování právních předpisů a  plnění usnesení ZMČ a RMČ příspěvkovou organizací KITT6

  0

 

Předkladatel: Vladimír Šuvarina, Uvolněný člen ZMČ - pověřenec
Zpracovatel: Ing. Martin Pawinger, vedoucí KT
Usnesení bylo přijato poměrem hlasů: +26 -3 z13


Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo městské části Praha 6 projednalo na svém jednání dne  26.06.2023 návrh postupu k rozvoji informačních technologií MČ Praha 6 a přijalo usnesení č. ZMČ-0128/23. Současně tímto usnesením zvolilo p. Vladimíra Šuvarinu pověřencem pro KITT6, příspěvkovou organizaci (uvolněný člen Zastupitelstva městské části Praha 6) s cílem dopracovat a připravit všechny podklady nutné pro zřízení příspěvkové organizace a následně předložit záměr na zřízení příspěvkové organizace na jednání Zastupitelstva městské části Praha 6 dne 18.09.2023.

 

Na základě výše uvedeného je Zastupitelstvu městské části Praha 6 předkládán návrh  na zřízení příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace" vč. schválení zřizovací listiny. Příspěvková organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace" bude zřízena přijetím usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 a neprodleně budou zahájeny kroky vedoucí k zápisu příspěvkové organizace do příslušného rejstříku. Faktickou činnost zahájí "KITT6, příspěvková organizace" až od 01.01.2024. Finanční plán pro rok 2024 bude (stejně jako u ostatních příspěvkových organizací městské části Praha 6) projednávat a schvalovat Rada městské části Praha 6 (povinnost zveřejnit na úřední desce 15 dnů před projednáním). Ve mzdové oblasti návrhu rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2024 budou stanoveny závazné ukazatele - počet zaměstnanců a objem prostředků na platy.

 

Do doby faktického zahájení činnosti "KITT6, příspěvková organizace" je však třeba za "KITT6, příspěvková organizace" zajistit nezbytné organizační úkony vč. uzavření příslušných smluvních vztahů. Z tohoto důvodu následně v souladu se zřizovací listinou Rada městské části Praha 6 jmenuje ředitele, přičemž tento bude vykonávat tuto funkci do doby řádného jmenování ředitele na základě vypsaného výběrového řízení.

 

Součástí návrhu usnesení ZMČ je i jmenování revizní rady "KITT6, příspěvková organizace". Pravomoce a povinnosti revizní rady jsou obsaženy ve Statutu revizní rady, který je přílohou zřizovací listiny (příloha č. 4 tohoto usnesení). Návrh jednacího řádu revizní rady je pro informaci uveden v příloze č. 6 tohoto usnesení.

 

Plán činnosti "KITT6, příspěvková organizace" je zpracován formou jednotlivých projektových karet ve formátu excel a je přílohou č. 2 tohoto usnesení. Částky uvedeny v plánu činnosti nejsou návrhem budoucího rozpočtu a slouží k orientačnímu přehledu rozdělení nákladů na jednotlivé projekty.

 

Přílohou zřizovací listiny je i seznam majetku zřizovatele svěřovaného "KITT6, příspěvková organizace" v rozsahu jednoho kusu notebooku, který má sloužit dočasnému řediteli. Seznam je přílohou č. 5 tohoto usnesení. Kompletní rozsah svěřovaného majetku ke dni počátku faktické činnosti bude předmětem jednoho z příštích jednání ZMČ.

 

Během přípravy listin a procesního postupu bylo vycházeno z analogických dokumentů příspěvkových organizací založených jinými samosprávami.

 

V souvislosti s úkolem č. V.4, předložením informace o úkonech, je předpokládáno, že analogicky s fungováním předkládání informací o činnosti SNEO ZMČ bude tento bod pravidelně ukončen usnesením o povinnosti informovat na nejbližším příštím ZMČ.

 

Datum:  04.09.2023

Zpracoval: Ing. Martin Pawinger, vedoucí Kanceláře tajemníka

5. Zřízení příspěvkové organizace městské části Praha 6 "KITT6, příspěvková organizace"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ-0165/23
Předkladatel: Šuvarina Vladimír

Souvislosti (1)

K usnesení č.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...